Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Развитие на предприемаческите форми и съдържание на функцията за предприемаческо управление в малкия и среден бизнесАвтор(и): Валдемар Влох

Публикацията представя резултатите от изследване на развитието на формите на предприемачеството и съдържанието на функцията на предприемаческия мениджмънт в сектора на малкия и среден бизнес в кратка историческа ретроспекция. Анализирани са етапите на формиране на социално-икономическия ред на обществото за предприемачество в сектора на малкия и среден бизнес. Обърнато е внимание, че в един развит пазар малките и средните предприятия са неорганична част от икономика, без която големите предприятия не могат да функционират ефективно. Решението на този проблем може да бъде създаването на многоетапна и постоянна система за подпомагане на приоритетните форми на развитие на малкия и среден бизнес, особено на регионално ниво, което би допринесло за повишаване на ефективността не само на малкия и среден, но и на големия бизнес.


Ключови думи: сектор на малкия и среден бизнес в, икономическа дейност, световна икономика, външна търговия, търговско право, бизнес‹ Назад

  Още статии от този брой

Анализ на методите и техниката за сеитба на окопни култури

Съвременните иновативни технологии за отглеждане на земеделски култури са широко разпространени, което може значително да намали цената на труда и материалните ресурси, да увеличи производителността и качеството на продукцията.

Анализ на състоянието и тенденциите в българския строителен сектор

През последните години строителния сектор търпи значителна динамика. За целите на изследване националното развитие на сектора са разгледани ключови индексни показатели с висока аналитична ценност. Изследвани са тенденциите в новопостроените жилищни сгради и в тяхното числово изменение за периода 2004 г. – 2021 г. Ретроспективния анализ показва необходимостта от засилване интегрирането на енергийна ефективност в българския строителен сектор. По този начин би могло да се постигне преобразуването на сектора във високоефективен, енергийно щадящ и въглеродно неутрално насочен.

Investigation of mass loss during wood drying

The increase in the population, respectively the consumption of food and energy resources for its existence, is also connected with the ever-increasing demands on modern technologies in terms of ecology. Bulgaria has significant untapped potential from renewable energy sources (RES). Biomass moisture is an important controllable factor. The article reflects a mass loss study for drying low-grade wood. The subject of the study is a technology for using low quality wood as a raw material for heat generation. Attempts show that the energy for drying is roughly the same, but the construction of the particular machine does not allow the use of more powerful burners as the machine efficiency will deteriorate due to insufficient area of the heat exchanger.

Изследване качеството на работа на почвообработваща фреза при параметрична нестабилност

Обработката на почвата е основна технологична операция при отглеждането на земеделските култури. Почвообработващите фрези са машините, които раздробяват най-фино почвата, като я довеждат до така нареченото – „градинско състояние“. В статията е представено изследване на почвообработваща фреза с хоризонтална ос на въртене , като са проследени показатели определящи качеството на работа.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА НА АНИМАТОРСКА КОМПАНИЯ “BVS - ENTERTAINMENT”

Науката е установила, че едно от най-важните условия за създаването на социална група е способността на хората да общуват помежду си. Комуникацията не съществува сама по себе си, тя се създава от хората, които са влезли в комуникативно взаимоотношение и следователно изучава не друго, а индивида, връзките му с отделните групи, организации и общества. Взаимоотношението може да бъде както между две лица, така и между едно лице и много други лица. Целта на тази статия е да се разгледа комуникацията между компания за аниматорски услуги и хотелски комплекси, в които последната оперира, да се акцентира на връзката „комуникация-удовлетвореност-лоялност“ между бизнес партнъорите и да се предложат възможности за усъвършенстване на комуникационната политика.