Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

1. Тематични направления
Списанието приема за публикуване материали от следните области:

  • Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт);
  • Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Изкуства,  Администрация и управление, Икономика, Туризъм);
  • Технически науки;
  • Военни науки;

и други интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.

2. Изисквания към подаваните материали
В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните езици: български, английски и руски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на български и на английски език.

Авторите на материали с икономически характер трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията. Тип на предлаганите разработки: студии, статии, научни съобщения.

Може да използвате шаблоните, разположени най-долу на тази страница.

3. Депозиране на материалите
Материалите да се изпращат на e-mail адрес:

Списанието не изплаща хонорари, тъй като няма комерсиален характер. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието, техническото оформление и езиковата редакция на своя текст. Списанието не връща изпратени за публикувани материали и не влиза в дискусии относно отказа да се публикува един или друг от тях.

Декларация: изтеглете оттук

Шаблон: изтеглете оттук

Уважаеми колеги, изследователи и автори,
Нашето издание не се финансира от университет или друга държавна институция, затова ние сме предвидили минимална такса за обработката на вашите статии и студиа.
Такси:
за участници от България - Статия - 30 лв, Студиа - 50 лв.
за участници от други държави - Статия - 30 Евро, Студиа - 50 Евро.

IBAN: BG81UBBS88881000951251
BIC: UBBSBGSF