Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2024, Брой 8

Дата на издаване: 01 Януари 2024 г.Possibilities of adding pea protein as improving the protein composition of the dough for gluten-free bread

Автор(и): Iliana Lazova-Borisova, Georgi Angelov, Ivan Kostov

The purpose of the study is to select suitable flours according to its mineral composition to obtain gluten-free high protein bread. From the study it was found that when glues of whole grain buckwheat, almond, hemp, pea protein, apple fiber, husk fiber, corn starch, salt, millet flakes, locust bean gum and baking soda. The breads are with good technological parameters and with high protein (16,3%)and fats(1,2%). They are with low carbohydrates composition (46,8%), high ash (2,8%)and used for people with healthcare problems such as diabetes and obesity. The new products are without GMO, artificial colors and flavors. They are rich with micro-elements and trace-elements Fe, Zn, Ca, Na, Se, I and low glycemic index (49%).

Ключови думи: buckwheat, almond, hemp, pea protein, apple fiber, husk fiber, corn starch, salt, millet flakes, locust bean, bread

 Към статията

 

„Момичето с белите коси” - представителна творба на Китайската национална опера

Автор(и): Уан Циуна

Настоящата статия използва за пример китайската опера „Момичето с белите коси“, анализирайки и обобщавайки драматургичното въведение на операта, основата за създаване на сценария, характеристиките за композиране на музиката, образа и характера на главните герои в нея, представяйки на читателите най-образцовия пример на китайска национална опера. Целта е да се даде предварителна представа за фона на развитието на китайската национална опера и ключовата роля, която китайската национална (традиционна) музика играе в развитието на китайската опера.

Ключови думи: Китайска национална опера, музикални характеристики, образ на героите

 Към статията

 

Изследване на класическия метод на пеене в китайските вокални произведения с италиански гласни фонеми

Автор(и): Дзан Юнян

При процеса на навлизане в професионалното обучение по пеене, се поражда необходимостта от овладяване на различните вокални методики и техники -класическа, етническа, народна и популярна. Независимо от метода на пеене обучението по произношение и вокализация е базисна и неотменна част. Китай, като важен езиков представител в азиатския регион, има голям брой значими вокални произведения, които биха могли да бъдат популяризирани. Тази статия изследва проблемите на произношението и вокализацията в китайските вокални произведения чрез класически певчески техники, анализира и организира проблемите, съпътстващи пеенето на китайски вокални произведения, посредством използването на италиански фонеми. Описва се правилния метод за пеене на китайски вокални произведения чрез техниката на класическото пеене.

Ключови думи: Класическо пеене, китайски, италиански, гласни фонеми

 Към статията

 

Значение на сценариите в китайската опера - история и развитие

Автор(и): Уан Циуна

Изследването и анализът на развитието на китайския оперен сценарий може да даде точна представа за текущото състояние на китайската опера. Оценката на публиката за китайската опера се комбинира и влияе от причините за възникването и особеностите на развитието й. За да се разбере и приеме националния характер от публиката, възникнал в операта при различни обстоятелства, трябва да се постави теоретична основа за създаване на добри опери, подходящи за широк спектър зрители.

Ключови думи: Оперен сценарий, драма, китайска опера, музика

 Към статията

 

ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК – ГЕНЕЗИС, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и): Ивайло Здравков

Чрез инвестициите в нови сгради и нова земеделска техника се постига повисока производителност. Това подкрепя икономическия растеж. обект на настоящата студия се преотстъпения корпоративен данък, а за негов предмет методическите и регулаторни аспекти на прилагането на схема за по чл. 189б от ЗКПО за подпомагане на земеделските производители чрез преотстъпен корпоративен данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Целта на изследването е да се развие анализ на съответствието на въведената мярка за подпомагане на земеделските производители и установят методически рамки за коректно определяне мащабите и приложимото поле на помощта на държавата към бенефициерите. Изследването е структурирано в четири части В резултат на изложението е представен изчерпателен нормативен анализ с методически указания за приложимостта на преотстъпването на корпоративен данък в подкрепа на земеделските производители.

Ключови думи: Преотстъпен корпоративен данък, земеделски производители, инвестиции в нови сгради, инвестиции в нова земеделска техника

 Към статията

 

Развитие на здравен туризъм по Българското Черноморие

Автор(и): Йовена Николаева Янчева

В статията се представя пътуването като необходимост с цел почивка. Възможностите за развите на морски с медицински туризъм, а обект е Българското Черноморие, като се представят положителните качества на двата вида туризъм.Влиянието им върху организма и настроението на туриста, както и предложените от турооператорите и лечебно-възстановителни центрове услуги, на морски и медицински туризъм.

Ключови думи: почивка, Българското Черноморие, морски туризъм, медицински туризъм, здравен туризъм, турист

 Към статията

 


  Издания

Година 2024
Брой 8
Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1