Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

23 Май 2024   104

Стилът на кларинетното изпълнение в класическата епоха

Връщайки се към историческия контекст на класическата музика, кларинетът, като важен инструмент, носи уникален стил и форма на изпълнение. Тази статия прави задълбочен анализ на класическия стил на кларинетното изпълнение, сравнява съвременните изпълнителски техники и обсъжда тяхното наследство и иновации в актуалните музикални практики. За да се определят количествено параметрите като ритъм, тембър и динамика на изпълненията, за да се гарантира обективността и точността на резултатите от изследванията са събрани и анализирани записи на изпълненията на известни европейски кларинетисти от 18-ти до началото на 19-ти век и е използван софтуер за музикален анализ. Изследванията установяват, че уникалните техники на декорация, артикулация и бушуване в класическото кларинетно изпълнение имат пряко въздействие върху съвременното изпълнение, а тяхната уникална музикална експресивност отразява преследването на деликатни емоции в музиката в социалния и културния контекст на онова време. На тази основа, настоящата статия допълнително изследва възможността за интегриране на класическите цветове с модерните кларинетни изпълнителски стилове, както и как да се приложат класически изпълнителски техники в преподаването на музика, за да се насърчи по-широко разпространението и развитието на кларинетната музика. Това изследване не само обогатява литературата за класическите кларинетни изпълнителски стилове в областта на музикалната академия, но и предоставя ценна референция и вдъхновение за изпълнителите на съвременна музика, което е от голяма стойност за подобряване на артистичното ниво на кларинетно изпълнение.

22 Май 2024   89

За влиянието на житейския опит на Брамс върху психологията на творческия му процес

Йоханес Брамс е специален композитор и хората имат различни мнения относно неговата историческа оценка. Живял е в епохата на романтизма, но творчеството му следва принципите и ценностната ориентация на творчеството на класицизма. Творческата психология е процес на естествено развитие и промяна, който се влияе от фактори като жизнената среда на композитора, личността, хобитата, житейските срещи и естетическите търсения. Тази статия основно анализира влиянието на житейския опит на Брамс върху неговото творчество, което има ново вдъхновение и мислене за разбиране на Брамс и слушане на музиката на Брамс.


За нас

Списание „Научен атлас“ е ново научно списание, в което се публикуват изследователски статии и студии на български, английски и руски език в областите:
Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт);
Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Изкуства, Администрация и управление, Икономика, Туризъм);
Технически науки;
Военни науки;

Прочети »

Към авторите

В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните езици: български, английски и руски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на български и на английски език.
Авторите на материали с икономически характер трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията.

Прочети »


Цели и обхват на списанието

Теми с актуално и международно значение в контекста на образованието, социалните дейности, военни науки, инженерни науки, медицина, изкуства и спорт, хуманитарни науки, международни отношения , политика и администрация.

Публикувайте високостойности и качествени ръкописи, с които да разпространим научните приноси от вашите изследвания

Най-четени статии

Покана за Брой 2

16 Януари 2021   2216

Уважаеми автори и изследователи, 

„Научен атлас“ е електронно списание с научно рецензиране. 

Отправяме покана за статии и студии за месец май 2021г, брой 2 ще бъде свързан с всички области на

 

Метод на предикатното смятане прилагайки класификационно правило за принадлежност за създаване индексирана матрица на принадлежност

23 Април 2021   2110

Учените проверяват и анализират с различни модели и методологии обекти на своето изследване, чиито сфери на проучване са икономика, мениджмънт, здравеопазване, компютърни системи и технологии дали отговарят на определени критерии. След всяко научно изследване съществуват множество данни и резултати, които за да придобият значение и научна стойност е необходимо да се систематизират и класифицират според даден критерий. Все още

 

Дерматологични аспекти на пандемията COVID-19

19 Април 2021   2057

В статията се представят дерматологичните аспекти на пандемията COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2 може да индуцира 6 основни типа кожни прояви, които показват връзка с давността и тежестта на заболяването. Наблюдават се също и кожни обриви, свързани с медикаментите, използвани за лечение на инфекцията. Боледуването от COVID-19 може да активира и влоши протичането на някои съпътстващи дерматози у болните, както и да повлияе върху избора на