Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Списание „Научен атлас“ е ново научно списание, в което се публикуват изследователски статии и студии на български, английски и руски език в областите:

  • Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт);
  • Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Изкуства, Администрация и управление, Икономика, Туризъм);
  • Технически науки;
  • Военни науки;

и други интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.
„Научен атлас“ е шестмесечно списание.

Списание „Научен атлас“ е израз на нашия стремеж да избегнем прекаленото самозатваряне в дисциплинарните матрици на научното мислене и твърде специализирания теоретичен дискурс.

Приемат се издържани в научно отношение материали (дори и предадени на езика на научната публицистика), които провокират дискусии и са отворени към всеки добре образован и мислещ човек. С удоволствие ще обсъдим всяка изпратена ни разработка.

Прилага се процедура на анонимно рецензиране на представените научни разработки от двама утвърдени учени в съответната научна област.

В списанието се публикуват оригинални материали. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните езици: български, английски и руски. Материалите трябва да бъдат придружени от резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на английски език. Тип на предлаганите разработки: студии, статии, научни съобщения.