Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2022, Брой 5

Дата на издаване: 18 Май 2022 г.Децентрализация: модели за реформа през погледа на НСОРБ

Автор(и): Хасан Азис

Осигуряването на разнообразни и подлежащи на развитие приходоизточници по общинските бюджети е от ключово значение за развитието местното самоуправление и демокрацията в страната.

Ключови думи: местно самоуправление, реформи, децентрализация, общини, деконцентрация, централна власт, местни данъци и такси

 Към статията

 

Развитие на регионите от NUTS-2 - паралелен анализ между България и Румъния

Автор(и): Мартин Харизанов

Развитието на регионите е основен приоритет на социално-икономическата политика на държавите-членки от ЕС. Целта на настоящата работа е да се направи сравнителен анализ на регионалното развитие в България и Румъния...

Ключови думи: индекс на развитие, NUTS-2, регионално развитие, България, Румъния

 Към статията

 

Необходимост от нови специалности в професионалното образование и обучение, свързани с киберсигурността

Автор(и): Иван Станчев

Обществото се дигитализира в високи темпове, което го прави уязвимо за кибератаки. Ключово значение за киберзащитата има подготовката на специалисти в тази насока.

Ключови думи: киберсигурност, нова специалност, професионално образование, професионално обучение

 Към статията

 

Екипната ефективност в организациите в здравния туризъм

Автор(и): Албена Янакиева

Цел на настоящия доклад е да се очертае ролята на екипа като социално-организационна структура в контекста на организациите в здравния туризъм. Поради сложната икономическа обстановка, в която функционират тези организации...

Ключови думи: здравен туризъм, екипна ефективност, екипни управленски решения

 Към статията

 

Арт терапия за справяне с психо-емоционалните проблеми при пациенти с онкологични заболявания

Автор(и): Соня Ненчева

Онкологичните заболявания са втората водеща причина за смърт в световен мащаб. Прогнозите са, че през 2040 г. броят на смъртните случаи ще нарасне значително, като най-голям прираст ще се наблюдава в страните с ниски и средни доходи

Ключови думи: Арт терапия, Онкологични заболявания, Социална изолация

 Към статията

 

Financial behavior of the household and the individual: Some aspects of theoretical analysis

Автор(и): Anelia Radulova1, Yaakov Itach – Israel

The present study aims to describe the economic behavior of the individual and the household as an institution with its own internal structure and active economic relations with the environment with the understanding that they are objectively necessary, relatively independent economic entities and participate in all phases of the reproductive process.

Ключови думи: Personal finance, Neoclassical synthesis of households, Institutional synthesis of households, Models for making personal financial decisions

 Към статията

 

Вътрешни Проблеми на Междубанковата Конкуренция в България

Автор(и): Владимир Дръндаревски

От всички проблеми на междубанковата конкуренция, вътрешните проблеми са тези, върху които банката има изцяло влияние и тези, с които може пряко да се въздейства на цялостният процес в нейната работа.

Ключови думи: междубанкова конкуренция, вътрешни проблеми, адаптивност, квалификация, мотивация, ефективен, развитие, корпоративна култура

 Към статията

 

Съвременни и екологични тенденции при събиране, складиране, обезопасяване и рециклиране на отработени корабни моторни масла при експлоатация, превози и акостиране на пристанища в Република България

Автор(и): Милена Димитрова

В статията се дискутира екологичния ефект от проблемите, възникващи при събирането и складирането на множеството отпадъци основно на химическата и нефтопреработвателна индустрия при транспорта, експлоатацията и дейността на кораби, извършващи превози и акостиращи на пристанища и значението на показателите за ефективност на безопасността на процесите и влиянието върху околната среда.

Ключови думи: отработени масла, нефтопреработвателна индустрия, работа с химически опасни продукти, транспорт, съхранение и рециклиране на нефтопродукти

 Към статията

 

Черноморската синергия като фактор на енергийната сигурност

Автор(и): Любосвет Стоев

През 2007 година, с приемането на България и Румъния като членки на Европейския съюз, обединена Европа за пръв път стъпи на бреговете на Черно море. По този начин измененията в политическата география принудиха Съюза да предприеме стъпки за формиране на едина политика в региона, която да преследва ясно дефинирани пан-Европейски интереси. При това, творците на Европейската политика ясно си дават сметка, че навлизат в трудно поле, където са преплетени интересите на много играчи – както регионални, така и глобални.

Ключови думи: Черноморски регион, енергийна сигурност, природен газ

 Към статията

 

Безпилотни системи за мониторинг и контрол на високорискова среда

Автор(и): Любосвет Стоев

Безпилотните средства са ефективна платформа за събиране на информация и за активни действия при бедствия, извънредни ситуации, както и планови мероприятия във среди с повишени нива на риска. Ефективното въвеждане на такива средства изисква прилагането на целево ориентирани методи за съвместното им използване. По този начин се достига максимален ефект при редуциране на риска за хората – както за отговорния персонал, така и за всички изложени на въздействието на средата.

Ключови думи: безпилотни летателни апарати, управление при извънредни ситуации, защита при бедствия, управление при кризи

 Към статията

 

Състояние на системата на здравеопазването в България. Възможности и перспективи.

Автор(и): Д-р Сотир Богословов

В настоящата статия е направен обзорен анализ на текущото състояние на системата на здравеопазването в Република България. Посочени са някои основни здравно-демографски характеристики на населението, които са в основата на слабостите на здравната система и определят възможностите за развитие. Направен е анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ). Разгледана е основната рамка от правни документи, които поставят целите пред здравеопазването на европейско и национално ниво и са направени изводи за възможностите и перспективите за развитие.

Ключови думи: здравна система, SWOT анализ, възможности за развитие, правна рамка, цели

 Към статията

 


  Издания

Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1