Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2020, Брой 1

Дата на издаване: 04 Декември 2020 г.Кумство при пострижение ( Šišano kumstvo )

Автор(и): Таня Димитрова

Кумството при пострижение, по същество се определя като магически акт, широко разпространен в Хърватия между XV и XX век. При него косата се приема като ритуален атрибут, а церемонията отбелязва навлизането в юношеството.

Ключови думи: кумство, кръстник, пострижение

 Към статията

 

За същността на икономическата категория „собственост“

Автор(и): Анета Денева

Собственост е една от най-често използваните категории. Дефиниции за нея дават юристи, философи, икономисти. За собствеността говорят и различните религии. Едно от първите осъзнати блага от зараждащата се човешка...

Ключови думи: категория, собственост, обект, субект, право на собственост

 Към статията

 

Мотивационен модел за развиване на съвременен медицински туризъм

Автор(и): Теодора Петрова, Стоянка Петкова-Георгиева

В статията се доказва тезата, че развиването на съвременен медицински туризъм е една от най-перспективните и атрактивни области на предприемачеството. Предлага се мотивационен модел, по който медицинският туризъм да се позиционира като приоритетно направление...

Ключови думи: здравен туризъм, медицински туризъм, спа туризъм, уелнес туризъм, диверсификация, курортна дестинация

 Към статията

 

Радиолокационен канал на наблюдение в условия на нелинейна радиолокация

Автор(и): Дилян Димитров

Направен е модел радиолокационен канал работещ в условия на нелинейна радиолокация. Този модел е използван за изследването на отражението на електромагнитните вълни от нелинейни обекти. Направен е анализ на зависимостта на между мощността излъчения и приетия сигнал.

Ключови думи: радиолокационен канал, обекти с нелинейни електромагнитни свойства

 Към статията

 

Оценка и анализ на развитието на регионалното и местното самоуправление в Европа след възникването на концепцията Европа на регионите

Автор(и): Хасан Азис

Постигането на реална автономия на местното самоуправление е в пряка зависимост от достатъчна финансова осигуреност за изпълнението на предоставените правомощия и делегирани отговорности на местните власти от държавата.

Ключови думи: местно самоуправление, регионално развитие, децентрализация, административна реформа, регионализация

 Към статията

 

Aнализ и ключови аспекти на общоевропейските процеси на планиране в отбраната

Автор(и): Живо Петров

Основната задача за осигуряване на военната и икономическа защита е създаване на условия за устойчиво развитие и поддържане на способностите на военно-икономическия и военно-техническия потенциал на държавата на ниво.

Ключови думи: общоевропейските процеси, отбраната, анализ, стратегическото планиране

 Към статията

 

Тенденции в организацията на общоевропейските отбранителни научни изследвания

Автор(и): Живо Петров

Основната задача за осигуряване на военната и икономическа защита е създаване на условия за устойчиво развитие и поддържане на способностите на военно-икономическия и военно-техническия потенциал на държавата на ниво.

Ключови думи: съвременни тенденции, отбранителни научни изследвания, военната защита, икономическа защита

 Към статията

 

Дисонанси на административната конфликтност в Украйна и България

Автор(и): проф. дн Николай Лахижа, доц. д-р Иванка Банкова

Дискусията за преосмисляне функцията и мястото на администрацията в процеса на утвърждаване на ролята на държавата е с подчертана актуалност и през двадесетте години на ХХI век. Продължава да бъде на дневен ред необходимостта от административни реформи.

Ключови думи: административна реформа, публично упрвление, политически лидери, административен апарат, административни конфликти, гражданско общество

 Към статията

 

Social media and democracy

Автор(и): Marco Oreste Marelli, Ph.D.

Social media allow citizens and activists to share information which is often difficult to access through traditional media. They give the power to control the expression of public opinion in political debate, present a new and innovative way to unite aspirations, spur immediate and mass mobilization, and produce change on wide ranging.

Ключови думи: social media, democracy, participation

 Към статията

 

Алгоритъм на професионално поведение и основни правила при термични травми

Автор(и): Валентин Василев, Варвара Панчева

Здравните политики на отделните страни са насочени към подобряване на качеството на грижите. Настоящата статия разглежда специфична тематика за качеството на здравните грижи в лечебния процес при изгаряния.

Ключови думи: стандарти, алгоритми, правила, професионално поведение, изгаряния

 Към статията

 

Модел за отчитане на икономическия риск за българския черноморски туристически продукт при възникнали морски инциденти

Автор(и): Стоянка Петкова-Георгиева, Яна Вангелова Вангелова

В статията се представят принципите на прилагане на модел за отчитане на икономическия риск за българския черноморски туристически продукт при възникнали морски инциденти. Целта на модела е да послужи като методологична основа...

Ключови думи: управление на риска, черноморски туристически продукт, морски инциденти

 Към статията

 

Приблизителен метод за определяне центъра на тежестта на четириноги селскостопански животни

Автор(и): Димитър Георгиев

Целта на изследването е да се представи приблизителен метод за определяне центъра на тежестта на четириноги селскостопански животни. Чрез вече известни похвати от теоретичната механика са направени пресмятания, като тялото на животното е разделено на типизирани фигури.

Ключови думи: селскостопански животни, център на тежестта, приблизителен метод за изчисление натоварването върху крайниците

 Към статията

 


  Издания

Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1