Научен атлас
Електронно научно списание
ISSN 2738-7518

Година 2021, Брой 3

Дата на издаване: 28 Септември 2021 г.Изследване на качествените показали на пътен битум при окисление на тежък нефтен остатък от първична вакуум дестилация на мазут

Автор(и): Иван Илчев

В разработката са предоставени резултатите от научен експеримент за изследване на качествените показалите на пътен битум при окисление на тежък...

Ключови думи: битум, окисление, пенетрация, температура на омекване, гудрон

 Към статията

 

Проучване на комерсиални разработки на някои нетрадиционни доилни апарати

Автор(и): Галина Динева

Вимето като основен орган свързан с млечната продуктивност е главният обект на изследване при говедата от породите за мляко. Освен като предпоставка за по-висока продуктивност, неговите функционални и морфологични качества са обект на непрекъснати изследвания във връзка с машинно доене.

Ключови думи: доилен апарат, доилно чорапче, пулсационна камера, здавословно състояние

 Към статията

 

Възможности за приложение на невронните мрежи в търсещите машини

Автор(и): Евгени Нончев

Невронните мрежи се превръщат в неизменна част от оптимизацията на търсенето и търсачките в ерата на цифровизацията. Алгоритмите, които не са зависими в голяма степен от Information Retrieval алгоритмите и се определят, като независими...

Ключови думи: невронни мрежи, уеб търсения, търсачка, Information Retrieval алгоритми

 Към статията

 

Ролята на информационните и компютърни технологии в управлението на веригата на търсенето

Автор(и): Теодора Тодорова

Съвременният клиент изисква повече, по-добре, по-бързо и персонализирано. Това проучване, проведено и представено чрез съществуваща литература, има за цел да предостави изчерпателен преглед на значението на термина управление на веригата на търсенето...

Ключови думи: управление на веригата на търсенето, маркетинг, управление на веригата на доставките, информационни и компютърни технологии, индустрия 4.0

 Към статията

 

Анализ на управление на взаимоотношенията на компаниите от нефтогазовия сектор с ключовите стейкхолдери

Автор(и): Olga Vikhristyuk

В статията се разглежда теоретико-методическите въпроси и практиките на взаимодействие между бизнеса и стейкхолдерите в условията на развитието на Корпоративна социална отговорност. Автор се опитва да подчертае ключовите стейкхолдери...

Ключови думи: стейкхолдер, Корпоративна социална отговорност, нефтогазовата индустрия, местното общество

 Към статията

 

Анаеробно пречистване на отпадъчни води – предимства, недостатъци и условия за протичане на анаеробните процеси

Автор(и): Зейнеб Ахмед Ахмед

Анаеробното разграждане (често наричано Метанизация) е микробен процес за утилизация на отпадъчни потоци, съдържащи висока концентрация на биологично усвоим органични замърсители в отсъствие на кислород. Имено това е едно от основните предимства на метанизация...

Ключови думи: пречистване на отпадъчни води, анаеробно храносмилане, биогаз

 Към статията

 

Влияние на пулсационните параметри върху коефициентите на запълване с преходен процес на тактовете „доене” и „масаж”

Автор(и): Галина Динева

елта на изследването е да се определи влиянието на пулсовата честота и тактовото съотношение върху коефициентите на запълване с преходен процес на двата такта на процеса доене. За опитите е използван доилен апарат комплектован с доилна гилза на фирмата Milk-Rite...

Ключови думи: доилен апарат, пулсова честота, тактово съотношение, пулсационни фази

 Към статията

 

Анализ на логистичният транспорт при разтоварване на бункера на зърнокомбайн при прибиране на пшеница

Автор(и): Галин Тиханов

В публикацията е направен анализ на логистичният транспорт при разтоварване на бункера на зърнокомбайна при прибиране на пшеница. Установен е коефициентът на използване на сменното време на зърнокомбайна τ = 0,71, който е в рамките на допустимият: τ = 0,60 ÷ 0,76.

Ключови думи: зърнокомбайни, разтоварване на бункера на зърнокомбайните, производителност, съвместна работа на комбайн и транспортно средство

 Към статията

 

Сравнителен анализ на необходимите количества строителни материали за изпълнение на ограждащата конструкция на доилни зали с различна технологична конфигурация

Автор(и): Димитър Георгиев

В настоящата разработка е извършен сравнителен анализ на необходимото количеството строителни материали за направата на ограждаща конструкция на доилните зали с различен капацитет и начин на конфигуриране на животните върху доилните платформи.

Ключови думи: доилни зали, параметри за планиране, разходи за строителство и планиране, технологични условия

 Към статията

 

Study of the quality of seed laying when seeding of silage maize

Автор(и): Galin Tihanov

A study in seeding silage maize with Amazone EDX 9000-TC precise seeder aggregated to Claas Axion 950 tractor has been carried out. By means of the Claas service diagnostic software CDS /Claas Diagnostic System/ graphical correlations concerning the quality of seed laying have been obtained.

Ключови думи: seeding unit, precise seeding, service diagnostic software, quality of seed laying

 Към статията

 

Проучване върху производителността на щангова пръскачка при пръскане на пшеница

Автор(и): Галин Тиханов

В публикацията е установен коефициентът на използване на сменното време при пръскане на пшеница τ = 0,61. От него се вижда, че само 60 % от времето е същинското пръскане, а останалите 40%...

Ключови думи: пръскачки, пръскане на културите, производителност

 Към статията

 

Анализ на технологията за производство на слънчоглед в Чирпанския регион и проследяване влиянието на валежите върху продуктивността

Автор(и): Галя Христова

Изследването е проведено върху опитен участък в Чирпанския регион на Централна България. Проследена е технологията на производство на слънчоглед през три стопански години. Проучени са валежите, които оказват съществено влияние върху растежа и развитието на растенията

Ключови думи: технология на производство на слънчоглед, оран, култивиране, добиви

 Към статията

 


  Издания

Година 2023
Брой 7
Година 2022
Брой 5 Брой 6
Година 2021
Брой 2 Брой 3 Брой 4
Година 2020
Брой 1